ศูนย์เด็กเล็ก

ศูนย์เด็กเล็กในตำบลสิงห์...   
 

ศูนย์เด็กเล็กบ้านปากกิเลน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน เริ่มจัดตั้งโดยอาศัยอาคารโรงเรียนบ้านท่าตาเสือ เดิมตั้งอยู่ที่บ้านท่าตาเสือ หมู่ 6 ต.สิงห์ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน พัฒนากร และแพทย์ประจำตำบล เปิดทำการเมื่อ วันที่ 1พฤษภาคม 2538 ซึ่งในตอนนั้น ยังไม่มีงบประมาณ  ในการก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่อมาในปี พ.ศ.2539 ได้มีองค์กรภาคเอกชนให้งบประมาณมาจำนวนหนึ่ง เพื่อก่อสร้างศูนย์ถาวรตามรูปแบบของพัฒนาชุมชน แต่เนื่องจากหมู่บ้านท่าตาเสือ ไม่มีที่ดินเพียงพอสำหรับการก่อสร้างในครั้งนี้ ด้วยความเห็นชอบ ของทุกฝ่ายจึงตกลงหาที่ดินที่พียงพอสำหรับการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นที่บริเวณด้านหลังสถานี อนามัยท่ากิเลน หมู่ 1บ้านปากกิเลน เมื่อได้ทำการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์จึงได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 20 มกราคม 2540 โดยตั้งชื่อว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน

                ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านปากกิเลน รับดูแลเด็กก่อนปฐมวัยอายุระหว่าง 2 ปี 6 เดือน - 4 ขวบ ปัจจุบันมีเด็กในความดูแล 53 คน มีครูผู้ดูแลเด็ก 3 คน

*** การบริหารงานภายในศูนย์ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ จำนวน 15 คน มี
  นายบุญชู   ทองปลาด เป็นประธานกรรมการ 
  นายปรีชา  เหลืองประมวล เป็นรองประธานฯ
   นางศิรินทิพย์  เภาด้วง เป็นเลขานุการ


 
การจัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 2 ห้องเรียน
คือ ห้องเรียนสีเขียว และห้องเรียนสีเหลือง 
โดยอยู่ในการควบคุมของ 
นางศิรินทิพย์ เภาด้วง
หน.ศพด.บ้านปากกิเลน

 
 ศูนย์เด็กเล็กบ้านวังสิงห์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสิงห์ 
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านวังสิงห์ ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เปิดทำการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546 โดยใช้สถานที่ทำการชั่วคราวใน ร.ร.บ้านวังสิงห์ และในปี งป.49 อบต.สิงห์ ได้ทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์เป็นการถาวรขึ้น บนเนื้อที่ 2 ไร่ และเปิดทำการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550

การจัดการเรียนการสอน   เป็นการจัดการศึกษาขั้นก่อนปฐมวัยที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการรอบด้าน ทั้งทางด้านร่างการ อารมณื สังคม และสติปัญญาของเด็กให้มีความพร้อม ทั้งยังสอดแทรกการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 การบริหารงานภายในศูนย์
ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ จำนวน 15 คน มี 
นายสมร   ศรีสำลี เป็นประธานกรรมการ 
นายสมชาย บุตรยัตร เป็นรองประธานฯ 
นางลัดดา เสงี่ยมไพศาล เป็นเลขานุการ 

การจัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 2 ห้องเรียน 
โดยอยู่ในการควบคุมของ

 

นางลัดดา เสงี่ยมไพศาล
หน.ศพด.บ้านวังสิงห์