วิสัยทัศน์และการพัฒนา

  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

 

วิสัยทัศน์
 
 “โปร่งใส น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี สามัคคี คุณภาพชีวิตที่ดี วิถีพอเพียง”
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างความสามัคคีในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาคุณภาพชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน
  

เป้าประสงค์

1. งบประมาณมีความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม บริหารจัดการที่ดี ชุมชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบได้

2. มีน้ำอุปโภค บริโภค ที่สะอาดมีคุณภาพ อย่างเพียงพอทุกครัวเรือน มีระบบน้ำเพื่อการเกษตรใช้ได้ตลอดทั้งปี

3. มีถนนที่สะอาด ร่มรื่น ปราศจากฝุ่นละออง ไม่มีน้ำท่วมขัง สัญจรไป-มา สะดวก มีไฟฟ้าแสงสว่างรายทางในเขตชุมชนทางแยกทางร่วม มีสนามกีฬาที่ดีมีมาตรฐาน สวนสาธารณะพักผ่อนในชุมชน และมีป่าชุมชนที่อุดมสมบูรณ์

4. ชุมชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีสถานศึกษาที่ดีในชุมชน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ดีมีคุณภาพมีการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น มีการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ชุมชนลดละเลิกอบายมุข มีสนามกีฬาสถานที่ออกกำลังกาย
 
สถานที่พักผ่อนในชุมชน มีกลุ่มกิจกรรมออกกำลังกาย ชุมชนปราศจากปัญหาอาชญากรรม 

5. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี อาหารปลอดภัย รู้ทันโรค ป้องกันควบคุมโรคระบาด ตามฤดูกาลได้  ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ได้รับการดูแล

6. ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีคัดแยกขยะถูกวิธี ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีอาชีพเสริม สร้างรายได้ มีการออม ลดต้นทุนการผลิต

7. กลุ่มอปพร. มีความพร้อม มีทักษะในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

8. กลุ่มองค์กรในชุมชน กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพ มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเข้มแข็งพึ่งพากลุ่มตัวเองได้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กองทุนสวัสดิการชุมชน และกลุ่ม สปสช.ที่เข้มแข็งตัวชี้วัด

1. ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรม บริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้

2. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจในด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน/น้ำ/ไฟฟ้า)

3. ร้อยละของประชาชนได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา

4. ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

5. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี

6. ร้อยละของจำนวนหมู่บ้านชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

7. ร้อยละของ อปพร.มีทักษะ ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่

8. ร้อยละของกลุ่มองค์กรในชุมชน มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพากลุ่มตัวเองได้

 

ค่าเป้าหมาย

1. จำนวนประชากรของตำบลสิงห์              5,265    คน

2.จำนวนครัวเรือนของตำบลสิงห์                2,242    หลัง

3. จำนวนหมู่บ้าน                                        6    หมู่บ้านกลยุทธ์ 

- ส่งเสริมความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- พัฒนาระบบน้ำอุปโภค บริโภค และระบบน้ำเพื่อการเกษตร

- พัฒนาปรับปรุงถนนทางสาธารณะ ไฟฟ้าแสงสว่างรายทาง ให้ได้มาตรฐาน ให้ร่มรื่น สะอาดสวยงามปราศจากขยะ ปรับปรุงสนามกีฬา สวนสาธารณะ ป่าชุมชน

- ส่งเสริมงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการกีฬา การออกกำลังกาย รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี  สุขอนามัย ชุมชน ครอบครัว ป้องกันควบคุมโรคระบาด

- ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ในครัวเรือน ชุมชน  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

- ส่งเสริมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ กลุ่มอปพร.

- ส่งเสริมสิทธิพัฒนากลุ่มองค์กร เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ดูแลผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
 แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

  


แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

 
 
  แผนด้านอื่น ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
 
 
 
แผนดำเนินงาน   
แบบติดตามและประเมินแผนพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อหนังสือ : แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
ชื่อหนังสือ : แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณชื่อหนังสือ : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)
ดาวโหลดเอกสาร :   ดาวโหลดเอกสาร :    ดาวโหลดเอกสาร :   
   
   
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ชื่อหนังสือ : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   
ดาวโหลดเอกสาร :   
   
   
 
   
 

 

 
 
 

 


 ด้านข้อบัญญัติ
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

พ.ศ.2558

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 
ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
 
 
 
ข้อบัญญัติ อื่นๆ
   
 
 
 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้