วิสัยทัศน์และการพัฒนา

  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

 

วิสัยทัศน์
 
 “ชุมชนเข้มแข็ง  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวทันเทคโนโลยี”
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ อนุรักษ์วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มุ่งพัฒนาองค์กรให้ทันเทคโนโลยี

 
พันธกิจ (เป้าประสงค์)

๑. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาการศึกษา ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ส่งเสริมกิจกรรมผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ มีความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในในชีวิตและทรัพย์สิน ปรับปรุงโครงการสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้สมบูรณ์ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ

๒. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย สนับสนุนการสร้างกลุ่มอาชีพตามปรัชญาตามเศรษฐกิจพอเพียง

๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สืบสานการอนุรักษ์และส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔. พัฒนาองค์กรตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี เน้นบริการประชาชนด้วยระบบสารสนเทศ

 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

๑. ประชาชนมีความพึงพอใจในในการให้บริการเกี่ยวกับด้านคุณภาพชีวิตในทุกด้านๆ ไม่น้อยกว่าร้อย ๗๕

๒. ประชาชนมีการรวมกลุ่มอาชีพจัดทำอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

๓. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจัดการด้านทรัพยากร และการอนุรักษ์ศิลปกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อย ๓๐

๔. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

กลยุทธ์

๑. พัฒนา ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน ทั้ง ถนน ระบบน้ำ ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร เพื่อตำบลมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๒ ส่งเสริมการศึกษาสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ภายใต้กรอบระเบียบข้อกฎหมาย

๓ สาธารณสุข ส่งเสริมการรักษาสุขภาพ อนามัยของประชาชนให้ตระหนักให้การป้องกันไม่ให้เกิดโรคiะบาดและการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ

๔ สังคมสงเคราะห์ การสร้างเสริมกิจกรรมกลุ่มให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิต สามารถพึ่งตนเอง และสร้างประโยชน์แก่ชุมชน

๕ การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ทั้งที่เป็นการป้องกันและการช่วยเหลือเบื้องต้น

๖ ส่งเสริมกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในชุมชนจัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในทุกรูปแบบ

๗ จัดกีฬา นันทนาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม อุปกรณ์ กีฬาให้แก่ชุมชนอย่างเหมาะสม

๘ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพอาชีพ  เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งประสานงานความร่วมมือกับทุกฝ่าย

๙ ส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้เพียงพอตามวิธีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

๑๐ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบลสิงห์

๑๑ ขนบประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ทำนุบำรุงศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ สืบสานให้คงอยู่

๑๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในตำบล ให้มีความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น และคงอยู่ตลอดไป

๑๓ รณรงค์การการทิ้งขยะให้ถูกวิธี เพื่อลดปัญหาขยะในตำบล

๑๔ มุ่งเสริมสร้างความปรองดอง สามัคคีในตำบล เทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์

๑๕  การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรมุ่งเน้นการบริการประชาชน ตามอำนาจหน้าที่

๑๖ สร้างจิตสำนึกและเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น จะต้องยืดหลักประโยชน์


 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

  


แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

 
  แผนด้านอื่น ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
 
 
 
แผนดำเนินงาน   
แบบติดตามและประเมินแผนพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อหนังสือ : แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
ชื่อหนังสือ : แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณชื่อหนังสือ : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)
ดาวโหลดเอกสาร :   ดาวโหลดเอกสาร :    ดาวโหลดเอกสาร :   
   
   
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ชื่อหนังสือ : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   
ดาวโหลดเอกสาร :   
   
   
 
   
 

 

 
 
 

 


 ด้านข้อบัญญัติ
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

พ.ศ.2558

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 
ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
 
 
 
ข้อบัญญัติ อื่นๆ
   
 
 
 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้