แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 
 
 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 

 

 เอกสารแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี