โครงสร้างฝ่ายบริหารพนักงานประจำ

 

 

  จ.อ.อัมพร ทองเหลือ

     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

หัวหน้าส่วนราชการ

นายวีระ   ติณภูมิ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสุภาลักษณ์ ตั้นยิดเส็ง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายไพสิฐฐิ์ แจ่มเหมือน
ผู้อำนวยการกองช่าง

 ข้อมูล ณ วันที่ 

กองคลัง

 

 
นางสุภาลักษณ์ ตั้นยิดเส็ง
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
 

น.ส.เรณู แวงอินทร์

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

น.ส.เกศสรินทร์ เนียมประยูร

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

น.ส.ฐานิตา แช่มช้อย

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางรัตนา ทิพรักษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.ณาตยา บุญเปรม

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

น.ส.ณัฎฐา คนใหญ่

พนักงานจ้างเหมาบริการ

น.ส.สุกัญญา เกาะลอย

พนักงานจ้างเหมาบริการ


 
กองช่าง
 
 
นายไพสิฐฐิ์ แจ่มเหมือน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
 


นายสมปอง ศรอารา
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

 

 นายกิตติ โพธิยก
ผู้ช่วยช่าง

น.ส.ทิพวรรณ์ กองเงิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
Powered by MakeWebEasy.com