โครงสร้างฝ่ายบริหารพนักงานประจำ

 

 

  จ.อ.อัมพร ทองเหลือ

     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

034-670253/085 2622 097

หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายวีระ   ติณภูมิ
หัวหน้าสำนักปลัด
034-670253/ 089 5164 048
 
นางสุภาลักษณ์ ตั้นยิดเส็ง
ผู้อำนวยการกองคลัง
034-670253/081 9735 941ว่าง 


 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 ข้อมูล ณ วันที่ 
>