ฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
 
 
นายสายยันต์   แสงเคลือบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
034-670253/081-7493580
 
 
 
                                      

นายวินัย  เกิดละมูล                                             นายเอกรัตน์  แซ่ลี้
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์               รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

                                              034-670253/086-0452465                            034-670253/081-76340854
 
 

นางเสาวนิจ  ประทีป
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
034-670253/098-1646313