ฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
 
 
นายศักดิ์ชาย เสงี่ยมไพศาล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
034-670253/0 8991 530 75
 
 
 
                                                                    

นายปรีชา เหลืองประมวล                                              นายไพรัช สิงหรา
     รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์                     รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
034-670253/0 9314 256 49                                 034-670253/0 8101 088 19
 
 

นายไพศาล ปิ่นวน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
034-670253/0 6167 496 43