โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ

ฝ่ายนิติบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

 

      
 

  
    
  

นายศักดิ์ชาย เสงี่ยมไพศาล

ประธานสภา

  
  

นายประเสริฐ กองเงิน

รองประธานสภา

จ.อ.อัมพร     ทองเหลือ

เลขานุการสภา

      

นายปรีชา เหลืองประมวลนายศุภชัย พุ่มปรีชานายศักดิ์ชาย เสงี่ยมไพศาลนายวีระชาติ คิ้วเจริญพรว่างนายประเสริฐ กองเงิน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1สมาชิกสภา หมู่ที่ 1สมาชิกสภา หมู่ที่ 2สมาชิกสภา หมู่ที่ 2สมาชิกสภา หมู่ที่ 3สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
      

นายไพรัช สิงหรานางทำนอง ศรีราจันทร์นายไพศาล ปิ่นวนนายชลอ ครุธวงษ์ว่างนายสายันต์ เกตุแก้ว
 สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
      

ประกาศเรียกประชุมสภา

ไม่พบเนื้อหา

รายงานการประชุมสภา