โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ

ฝ่ายนิติบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

 

      
 

  
    
  

นางทำนอง ศรีราจันทร์

ประธานสภา

  
  

นายสายันต์ เกตุแก้ว

รองประธานสภา

จ.อ.อัมพร     ทองเหลือ

เลขานุการสภา

      
นายศุภชัย พุ่มปรีชานายชัยณรงค์ มูลสวัสดิ์นายมังกร ศรีสำลีนางทำนอง ศรีราจันทร์นายมนตรี คงแก้วนายสายันต์ เกตุแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1สมาชิกสภา หมู่ที่ 2สมาชิกสภา หมู่ที่ 3สมาชิกสภา หมู่ที่ 4สมาชิกสภา หมู่ที่ 5สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
      

    

ประกาศเรียกประชุมสภา

ไม่พบเนื้อหา

รายงานการประชุมสภา