ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

 

 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 
 
   
ชื่อหนังสือ : ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒ชื่อหนังสือ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓ชื่อหนังสือ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓
ดาวโหลดเอกสาร :ดาวโหลดเอกสาร :ดาวโหลดเอกสาร :
  
ชื่อหนังสือ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
ชื่อหนังสือ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๔ชื่อหนังสือ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
ดาวโหลดเอกสาร :    ดาวโหลดเอกสาร :     ดาวโหลดเอกสาร :   
 

 
ชื่อหนังสือ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
ชื่อหนังสือ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ชื่อหนังสือ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
ดาวโหลดเอกสาร :   
ดาวโหลดเอกสาร :    
ดาวโหลดเอกสาร :   
   
   

ชื่อหนังสือ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

ชื่อหนังสือ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ชื่อหนังสือ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
ดาวโหลดเอกสาร :   ดาวโหลดเอกสาร :   ดาวโหลดเอกสาร : 

 
ชื่อหนังสือ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ชื่อหนังสือ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
ดาวโหลดเอกสาร :      ดาวโหลดเอกสาร :    เอกสาร 
   

ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ6เดือน)

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 ข้อบัญญัติ ตำบลสิงห์
 
ด้านสิ่งแวดล้อม   
  
 
 

ชื่อหนังสือ : ข้อบัญญัติ เรื่อง การขุดดินและการถมดิน พ.ศ.๒๕๖๐
 
ข้อมูลเอกสาร :   

  
   

 

อยู่ระหว่างดำเนินการ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติ

  
ชื่อหนังสือ : ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ...  
ข้อมูลเอกสาร :   
   

 

Powered by MakeWebEasy.com