ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

 

 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 
 
   
ชื่อหนังสือ : ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒ชื่อหนังสือ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓ชื่อหนังสือ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓
ดาวโหลดเอกสาร :ดาวโหลดเอกสาร :ดาวโหลดเอกสาร :
   
ชื่อหนังสือ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
ชื่อหนังสือ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๔ชื่อหนังสือ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
ดาวโหลดเอกสาร :    ดาวโหลดเอกสาร :     ดาวโหลดเอกสาร :   
  
 
ชื่อหนังสือ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
ชื่อหนังสือ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ชื่อหนังสือ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
ดาวโหลดเอกสาร :   
ดาวโหลดเอกสาร :    
ดาวโหลดเอกสาร :   
   
   

ชื่อหนังสือ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

ชื่อหนังสือ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ชื่อหนังสือ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
ดาวโหลดเอกสาร :   ดาวโหลดเอกสาร :   ดาวโหลดเอกสาร : 

ชื่อหนังสือ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ชื่อหนังสือ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ชื่อหนังสือ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
ดาวโหลดเอกสาร :      ดาวโหลดเอกสาร :    เอกสาร  ดาวโหลดเอกสาร :     เอกสาร
   

ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ6เดือน)

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 ข้อบัญญัติ ตำบลสิงห์
 
ด้านสิ่งแวดล้อม   
ด้านสาธารณสุข 
 
 

ชื่อหนังสือ : ข้อบัญญัติ

เรื่อง การขุดดินและการถมดิน พ.ศ.๒๕๖๐

ชื่อหนังสือ : ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๒

 
ข้อมูลเอกสาร : ข้อมูลเอกสาร :  กด