ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป

ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป

ตำบลสิงห์มีประวัติทางชุมชนเป็นระยะเวลานานก่อนสมัยประวัติศาสตร์จากการขุดพบโครงกระดูกที่ริมฝั่งแม่น้ำแควน้อย ภายในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เป็นที่ตั้งโบราณสถานที่สำคัญ คืออุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ปี ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น เมืองสิงห์ยังจารึกว่าให้เป็นเมืองหน้าด่านในการป้องกันชายแดนไทยพม่า ในรัชกาลที่ ๕ เมืองสิงห์ได้ถูกยุบจากเมืองหน้าด่านเป็นตำบลขึ้นกับอำเภอไทรโยค ตามการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นมณฑลในขณะนั้น ต่อมาตำบลสิงห์นั้นมีพื้นที่กว้างใหญ่ติดชายแดนพม่าที่หมู่ที่ ๒ บ้านบ้องตี้และหมู่ที่ ๓ บ้านศรีมงคล จึงแยกไปตั้งเป็นตำบลใหม่เป็นตำบลบ้องตี้และตำบลศรีมงคล ทำให้ตำบลสิงห์มีขนาดเล็กลงและแบ่งเขต การปกครองใหม่ เป็น ๖ หมู่บ้านอย่างในปัจจุบัน มาตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นต้นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้มีการจัดตั้งสภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๘  เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

สภาตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่วันที่ ๑๙  มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เลือกตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๓๙ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์  ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ขนาดกลาง ในการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และประกาศเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดกลาง เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒

 
 
 
สภาพทั่วไป  

ตำบลสิงห์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ ๒๒ กม. ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๔๕ กม. 
มีเนื้อที่ ๘๗ ตร.กม. หรือ ๕๔,๓๗๕ ไร่  

ภูมิประเทศ

ตำบลสิงห์มีลักษณะภูมิประเทศของตำบลสิงห์ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา บางส่วนเป็นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำ ด้านทิศตะวันตกจดแม่น้ำแควน้อยและเป็นอาณาเขตของตำบลพื้นที่ลาดเอียงเทจากทิศตะวันออกไป ทิศตะวันตกลงสู่แม่น้ำแควน้อย ดินมีลักษณะร่วนสีดำในเขตราบลุ่มแม่น้ำร่วนสีแดงในเขตราบลุ่มเชิงเขา มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางสภาพอากาศร้อนในฤดูแล้งที่ยาวนาน ฤดูฝนจะเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ของแต่ละปี ฝนไม่ต้องตกตามฤดูกาล ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติเพื่อการเกษตรในพื้นที่ อยู่ในเขตหวงห้ามทางทหาร ตาม พรก. ๒๔๘๑ ทั้งตำบล ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ทหารยกให้ สปก.นำมาออกเอกสารสิทธิ์ สปก.๔ – ๐๑ บางส่วน และบางส่วนมีเอกสารสิทธิ์เป็น นส.๓, นส.๓ ก.   ที่เหลือมีเพียงใบเสียภาษี ภบท.๕ เพียงอย่างเดียว

อาณาเขต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอไทรโยค ห่างจากที่ว่าการอำเภอไทรโยค ประมาณ ๒๒ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ ๔๒ กิโลเมตรโดยมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ  ติดกับ  ตำบลวังด้ง  อำเภอเมือง, ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ทิศใต้    ติดกับ   ตำบลบ้านเก่า  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบ้านเก่า ตำบลวังด้ง ตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ทิศตะวันตก  ติดกับ   ตำบลศรีมงคล  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

จำนวนประชากร                         จำนวน 987 ครัวเรือน ประกอบไปด้วยประชากรจำนวน 4,565 คน แยกเป็น ชาย 2,270 คน หญิง 2,295 คน 
การปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ มีหมู่บ้านจำนวน  ๖ หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ ๑ บ้านปากกิเลน

หมู่ ๒ บ้านวังสิงห์

หมู่ ๓ บ้านหนองปลาไหล

หมู่ ๔ บ้านหนองปรือ

หมู่ ๕ บ้านพุไม้แดง

หมู่ ๖ บ้านท่าตาเสือ

มีจำนวน ๑,๗๖๕ ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น ๔,๘๐๒ คน

แยกเป็นชาย ๒,๔๑๕ คน หญิง  ๒,๓๘๗ คน          

มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๕๔ คน / ตารางกิโลเมตร

ที่มา  :  สำนักงานบริหารทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๕๙

สภาพเศรษฐกิจประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรม ทำไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย ข้าวโพด และเลี้ยงสัตว์บางส่วน
สภาพสังคม- ด้านการศึกษา ประกอบด้วยโรงเรียนประถมขยายโอกาส ๑ แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา ๔ แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง คือ
๑. โรงเรียนบ้านวังสิงห์ (โรงเรียนขยายโอกาส)
๒. โรงเรียนวัดปากกิเลน
๓. โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๔. โรงเรียนบ้านพุปลู                                    
๕. โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ
๖. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
๗. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสิงห์
แหล่งท่องเที่ยว

มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ 
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์(ปราสาทเมืองสิงห์)
ป่าชุมชนบ้านวังสิงห์


แผนที่ตำบลสิงห์โดยสังเขป
 
   
Powered by MakeWebEasy.com