มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ เมษายน 2564 ถึง ปัจจุบัน

216 จำนวนผู้เข้าชม  | 

            เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ นำโดยนายสายยันต์ แสงเคลือบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ เมษายน 2564 ถึง ปัจจุบัน
          ในกิจกรรมดังกล่าว นายสาวิตร เจียมจิระพร นายอำเภอไทรโยค
นางสาวธัญยรัชต์ ธรรมอริยนันท์ ปลัดอำเภอ(ผู้ประสานงานประจำตำบลสิงห์) และนางสมฤดี ธนภิญโญ ท้องถิ่นอำเภอไทรโยค ได้ตรวจเยี่ยม และได้ร่วมมอบของช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี