มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

371 จำนวนผู้เข้าชม  | 

- การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิงานของหน่วยงานภารรัฐ ในปี 2563

 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในปี 2563

 

-การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส