รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ที่ผ่านมา)

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินช่วยเหลืองยประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
สำรองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึก
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
งานกำจัดขะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมธรรมท้องถิ่น
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
Powered by MakeWebEasy.com