นโยบายและแผน

๑. งานด้านแผนพัฒนา

 

วิสัยทัศน์ อบต.สิงห์

คุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
 
  


๒. งานด้านข้อบัญญัติ 


 


๓. งานด้านแผนอื่นๆ
 
แผนดำเนินการ


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)


 
Powered by MakeWebEasy.com