ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
16 มิถุนายน 2560 (33 คน)
1. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
http://singsaiyok.go.th/images/โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์.pdf 

2. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายทางหลังศาลาประชาคม บ้านวังสิงห์ หมู่ที่ 2 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

http://singsaiyok.go.th/images/โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายทางหลังศาลาประชาคม หมู่ที่2 ต.pdf 

3. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายทางช่องไอโอ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 4 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
http://singsaiyok.go.th/images/โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายทางช่องไอโอ หมู่ที่4 ต.pdf 

4. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายทางหนองยิงเสือ บ้านพุไม้แดง หมู่ที่ 5 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
http://singsaiyok.go.th/images/โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายทางหนองยิงเสือ หมู่ที่5 ต.pdf 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายกำพล บ้านท่าตาเสือ หมู่ที่ 6 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
http://singsaiyok.go.th/images/โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายกำพล หมู่ที่6 บ้านท่าตาเสือ.pdf

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านกำนันบุญสม บ้านปากกิเลน หมู่ที่ 1 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
http://singsaiyok.go.th/images/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก_ซอยบ้านกำนันบุญสม_ม.pdf

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสายชล บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
http://singsaiyok.go.th/images/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก_สายบ้านนายสายชล_ม.pdf

8. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางช่องไอ้โอ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 4 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
http://singsaiyok.go.th/images/ปรับปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก_สายทางช่องไอ้โอ_ม.pdf 

9. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรือ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
http://singsaiyok.go.th/images/โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.pdf
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย